Wijzigingen behandelovereenkomst / Privacy-verklaring / Algemene voorwaarden

Praktijk ÉÉN GEHEEL kan deze aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Behandelovereenkomst – aangepast op 01-01-2024.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

– De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.

– De therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie. 

– Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming

  heeft gegeven.

– De therapeut dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders

  etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden maximaal vijf jaar

  bewaard na opnamedatum.

– Indien er informatie wordt verstrekt of verkregen van of aan andere behandelaars wordt hier een apart formulier voor

  getekend te weten: Medische machtiging.

– Cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele waarnemer van de therapeut tijdens afwezigheid.

Afspraken behandelingen/consulten

– Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling.

– De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waarin telkens een gesprek plaatsvindt.

– Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.

– Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren telefonisch afzeggen (eventueel door een bericht op het antwoord- 

  apparaat in te spreken) anders wordt de volledige behandeling in rekening gebracht.

Afmelden per email, sms of app is niet toegestaan.

Betaling en kosten

– De kosten van de therapie bedragen voor volwassenen € 62,- (30 minuten) en voor kinderen tot en met 12 jaar € 57,- (30 min.)

  of € 101,- (60 tot 90 minuten) per consult.

– Buiten de praktijkuren wordt € 15,- extra berekend.

– Deze kosten zijn bepaald op 01 januari 2024 en kunnen wijzigen.

– De kosten van de behandeling dienen na de behandeling te worden voldaan per QR-code, PIN of contant.

– Bij het niet verschijnen op de afspraak of te laat afzeggen rekent de therapeut de kosten voor het gemaakte consult.

– Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

– Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw

  zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

– Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).

– Zie erop toe dat uw behandelaar op haar declaraties altijd haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en

  KvK-inschrijving vermeldt.

– Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut.

Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Bij geschillen met de behandelaar/therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Uw behandelaar kan u hierover informeren.

Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Telefonisch spreekuur

Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, is de therapeut hiervoor telefonisch bereikbaar.

Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 25,00 in rekening worden gebracht.

Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u op het antwoordapparaat inspreekt, vermeldt uw naam en telefoonnummer. Daarna wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld om de vraag, c.q. opmerking te bespreken.

De cliënt heeft kennis genomen van de Privacy verklaring en de Algemene voorwaarden van Praktijk ÉÉN GEHEEL en stemt hiermee in (zie hieronder).

 

Privacy verklaring – aangepast op 24-09-2023.

Praktijk ÉÉN GEHEEL, gevestigd aan Letland 7, 2613 MA Delft is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

www.eengeheel.nl, Letland 7, 2613 MA Delft, 015-2140731

A. van Barneveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk ÉÉN GEHEEL te bereiken: praktijkeengeheel@gmail.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk ÉÉN GEHEEL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummers

– E-mailadres

– Ziektekostenverzekering en nummer

– Huisarts en telefoonnummer

– Medische gegevens en supplementen

– Beroep

– Sport

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk ÉÉN GEHEEL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw:

– Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk ÉÉN GEHEEL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en produkten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Praktijk ÉÉN GEHEEL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig

   hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk ÉÉN GEHEEL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk ÉÉN GEHEEL) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk ÉÉN GEHEEL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  i.v.m. behandeling/medische gegevens: wettelijke termijn van 20 jaar

Persoonsgegevens i.v.m. administratie: 7 jaar wettelijk termijn belastingdienst.             

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk ÉÉN GEHEEL verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk ÉÉN GEHEEL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk ÉÉN GEHEEL gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk ÉÉN GEHEEL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijkeengeheel@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk ÉÉN GEHEEL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk ÉÉN GEHEEL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: praktijkeengeheel@gmail.com

 

Algemene voorwaarden aangepast op 07-01-2024.

– Ik handel naar mijn weten conform de wettelijke regelgeving. De rechten en de plichten van de cliënt en behandelaar zijn  onder meer vastgelegd in de WGBO: Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst én de Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en

  geschillen zorg.

– De behandelaar betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens die in het dossier worden

  opgeslagen, met uitzondering van de gegevens waar de cliënt heeft verklaard dat deze geen bezwaar maakt tegen het gebruik

  voor statistische doeleinden.

– De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling aan de cliënt in alle fasen van de behandeling te

  verstrekken. 

– De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.

– De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder,

  verzorger of voogd). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begelieder niet noodzakelijk. Met kinderen

  onder de leeftijd van 16 jaar wordt een schriftelijke behandelovereenkomst afgesloten met beide ouders, mits zij beide het

  ouderlijk gezag hebben, of voogd.

– Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden gebeuren.

  Indien de cliënt de behandelingen niet langer nodig acht, kan hij/zij deze altijd eenzijdig beëindigen. De behandelaar kan de

  overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden

  gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.

– De cliënt gaat akkoord met opname in het klantenbestand van Praktijk ÉÉN GEHEEL.

– De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefen zoals vermeld op de website: www.eengeheel.nl en tevens ermeld op de

  website: www.bodystressrelease-delft.nl

– Betalingen van de behandelingen zal bij de behandelaar direct na afloop van het consult via QR-code, pin of contant

  geschieden. Uitzondering van betaling is via een bankoverschrijving.

– De cliënt verplicht zich een afspraak, telefonisch op nummer 015 – 214 07 31 tijdig, minimaal 24 uur van te voren, te wijzigen

  anders worden de volledige kosten van het gemaakte consult in rekening gebracht.

– De cliënt is op de hoogte van de Privacy-verklaring en de Algemene voorwaarden.

– De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door

  te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. Indien een cliënt het medisch dossier wenst te laten verwijderen,

  door te laten sturen of op te halen dient hiervoor een schriftelijk verzoek te worden ingediend. Deze dient geadresseerd te zijn

  aan Praktijk ÉÉN GEHEEL tav Annemieke van Barneveld. Indien de cliënt het medische dossier wenst op te halen dient er voor

  ontvangst in de praktijk getekend te worden, door de cliënt of een (schriftelijk) gevolmachtigde. Neemt u hiervoor uw

  identiteitsbewijs mee.

– Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG (Beroepsvereniging en

  platform voor integratieve gezondheidszorg) https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

– Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de

  huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.